• Haber

  Çin liderleri meclisin y?ll?k toplant?s?n?n eyalet oturumlar?nda

  11.03.2019

  Çin Cumhurba?kan? Xi Jinping'in de aralar?nda bulundu?u Çin liderleri dün, 13. Çin Ulusal Halk Meclisi ?kinci Toplant?s? kapsam?nda düzenlenen baz? eyalet oturumlar?na kat?ld?.

  Xi Jinping, Fujian eyaleti oturumunda, inovasyon, giri?imcilik ve yarat?c?l?k için elveri?li geli?im ortam? olu?turulmas?, ayr?ca ülkenin dünyadaki etkisinin ve rekabet gücünün durmaks?z?n güçlendirilmesi gerekti?inin alt?n? çizdi.

  Xi, özel ekonominin geli?imine destek veren çe?itli politikalar ile önlemlerin hayata geçirilmesi ve bütün i?letmeler için adil, ?effaf ve hukukun üstünlü?üne dayal? geli?im ortam? yarat?lmas? gerekti?ini söyledi.

  Özel i?letmelere inovatif geli?meler konusunda yard?m edilmesinin ehemmiyetine i?aret eden Xi, piyasa rekabetinde yarat?c?l?k ruhuna, ileri görü?lülü?e ve uluslararas? görü? aç?s?na sahip i?letmeciler yeti?tirilmesinin önemine de de?indi.

  Xi ayr?ca, özel ekonomik bölge, serbest ticaret pilot bölgesi, 21. Yüzy?l Deniz ?pek Yolu Çekirdek Bölgesi gibi avantajlardan yararlan?larak, Fujian eyaletinin endüstriyel rekabet gücünün artt?r?lmas? gerekti?ini de vurgulad?.

  Taiwan Bo?az?'n?n iki yakas?n?n entegre ?ekilde kalk?nmas?na ili?kin yeni yollar aranmas? gerekti?ine de dikkat çeken Xi, Fujian'in Taiwan soyda?lar? ve i?letmelerinin ana kesimdeki "ilk yurdu" haline getirilmesini arzulad???n? da dile getirdi.

  ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Üyesi Wang Huning ise, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi oturumuna kat?ld?.

  Wang, toplumsal istikrar?n korunmas? hedefi çerçevesinde, halk?n ya?am ko?ullar?n? iyile?tirme çal??malar?n?n h?zland?r?lmas?n?n ve milli dayan??ma bilincinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapt?.

  牵手长沙棋牌首页 不可思议棋牌首页| 网落棋牌官网下载| 新棋牌下载官网| 大富豪欢乐捕鱼| 大兴棋牌下载