• Kültür

  Özbeklerin Halk Kültürü

  10.12.2018

  K?yafet kültürü---Süs pe?inde ko?mayan Özbeklerin k?yafetleri, ne bak?mdan bak?ld???nda, çok renkli, nazik ve soylu görünüyor. Çünkü, Özbek k?yafetinin uzun geli?mesi süresince, Orta Asya'daki çe?itli milliyetlere özgü k?yafet özelliklerini birle?tiriyor.

  Bugünkü Özbekler özel olarak kendi milliyetine özgü k?yafetleri giymeyi tercih etmiyor. Özbeklerin k?yafetleri art?k piyasada çok nadir görüldü?ü için, çok say?da genç Özbek kendi milliyetinin geleneksel k?yafetleri bile görmedi. Baz? Özbekler ise Özbekistan'dan tipik Özbek k?yafetini sat?n al?p, önemli festivallerde gösteriyor. Bugünkü Özbekler kendi geleneksel k?yafetlerini sadece bir süslü de?il, daha ço?u milliyetinin ruhu olarak görüyorlar.

  Özbeklerin ö?ünleri Uygurlar?nkiyle hemen hemen ayn?. Nan (Uygur ekme?i), sütlü çay ve Uygur pilav?, Özbek yemeklerinin esas?n? olu?turuyor. Kahvalt?da genel olarak Çin mant?s? ve dar? ile çe?itli fasulyelerle pi?mi? lapa yenir. Sütlü çay içine bal ilave edilir. Nan ve Uygur pilav? Uygurlar?n yöntemiyle yap?l?r. Özbeklere özgü önemli geleneksel yiyecekler aras?nda, Uygur pilav?, naren, kebap, etli nan, churdak (patates ve etin hafif ate?te uzun pi?irilmi? bir sulu yemek), nishala (yumurta ak? ile ?ekerden yap?lan bir yiyecek), pilav ve mung fasulyesi çorbas? ile past?rma vs...

  Özbeklerin geleneklerine göre, ayr? ayr? ve birlikte yemek yemek dahil olmak üzere iki yemek sistemi var. Kural? sert ailelerde, erkek ve kad?nlar çok farkl? konumlara sahip. Erkek ve kad?nlar?n ayr? ayr? yemek yemesi bu fark? gösteriyor.

  Sivil mimari yap?lar---Özbeklerin evlerinde genel olarak be? e?ya muhakkak bulunuyor: Bir, ayaklar? yüksek ah?ap sandalye; ?ki, Guxiange isimini ta??yan süslü amaçl? duvar hal?s?; Üç, nak??l? kap? perdesi; Dört, nak??l? pencere perdesi; Be?, nak??l? havlu.

  Güney Xinjaing'da ya?ayan Özbeklerin evlerindeki dekorasyon insanlara taze bir duygu verir. Duvarlarda kaz?lan büyüklü?ü de?i?ik hücrelerde çe?itli alet ve süs e?yalar? bulunuyor. Dolap i?levine sahip hücreler etraf?nda i?lemeli alç?yla çe?itli nazik desenler yap?l?r.

  Xinjiang'daki Özbeklerin mimar sanat?, kendine özgü tarza sahip de?il. Hem kamu yap?lar? hem evlerin tarzlar?, onlar?n ya?ad?klar? yerlerdeki Uygurlar?n mimar sanat? ve yerli yap?lar?n özelliklerine yak?n. Ancak Özbeklerin yap?lar?nda genel olarak Orta Asya ve ?slamiyet'in geleneksel mimari yap?lar?n baz? özellikleri yans?t?l?r.

  Özbeklerin el i?leri sanayii uzun geçmi?e sahip. Çe?itli üretim aletleri d???nda, esas olarak günlük e?yalar? i?lenip üretiliyor. El i?leri sanayiinin en önemli birimi, aile atölyesi. Bu atölyeler büyük olmayan çaplara ve detayl? i?bölümüne sahip.

  Özbeklerin çal??kanl???, yarat?c? ve aç?k çal??malar?nda da yans?t?l?yor. Çok eskiden, Özbekler ah?ap bel, demir bel, Kantuman (demirden yap?lan bir alet), ah?ap saban ve orak gibi antik tar?msal adetlerle bu?day, arpa, akdar?, pirinç, süpürge dar?s?, bezelye, m?s?r ve mung fasulyesi gibi tah?llar?n yan? s?ra, pamu?u da ekmi?tir. Antik Özbekler ayr?ca so?an, turp ve kabak gibi sebzeleri yeti?tirdi. Yoncan?n yüzölçümü yukar?dakilerden çok daha büyük. Tar?m?n talebine göre, Özbeklerin atalar? antik ça?larda tarla topraklar?n? sulama ?ebekesini in?a etmi?tir. Özbekler, Xinjiang'daki iklim ve toprak özelliklerine dayanarak bahçecili?i geli?tirirken, çok say?da yeni meyve türünü de yeti?tiriyor.

  Evlilik gelene?i--- Özbekler güçlü soy ve aile bilincine sahip. Kan ba??n?n soy kültürünün temelini olu?turdu?u için, Özbeklerin soy ve aile bilinçleri esas olarak kan ba??na dayanarak korunuyor. Bir soyun yetkileri aras?nda, soyun mensuplar?na yönelik tembih etme ve ele?tirme, soy varl???n? bölme, soy mensuplar? aras?ndaki anla?mazl?klara arabuluculuk yapma, d?? ili?kilerde soy ad?na onur ve güçlerini gösterme gibi içerikler yer al?yor.

  Yetki yöneticisi genel olarak soydaki k?demli ve yetenekli ya?l?lar olmal?. Yönetici, sorunlar? adil olarak çözmenin yan? s?ra, soyun kurallar? ve isteklerine bizzat uymal?d?r. Zaman?n de?i?mesiyle birlikte, Özbek soylar?n ba?lay?c?l??? da ailelerin ço?almas?yla zay?flamaktad?r. Bugünlerde kar?-kocas? ili?kilerinin temel oldu?u küçük aileler genel olarak dededen toruna kadar en fazla üç ku?aktan olu?uyor ve üç ku?a??n bir arada ya?ad??? ailelerin say?s? da azal?yor. Dört ve be? ku?a??n bir arada ya?ad??? aileler hemen hemen bulunamaz. Çocuklar evlendikten sonra kendi ailelerini olu?turuyor.

  Özbekler genellikle Özbeklerle evleniyor. Ancak Özbeklerin uzun zaman boyunca Uygur, Kazak ve Tatarlarla bir arada ya?ad??? ve örf ile geleneklerinin ad? geçen milliyetlerinkine yak?n oldu?u için, Uygur, Kazak veya Tatarlarla evlenmek de Özbekler taraf?ndan kabul ediliyor. Bugünlerde, genç Özbeklerin evlilik dü?ünceleri günden güne ça?da?la??yor. Evlili?in serbest olmas? d???nda, evlili?in a?k temelinde bulunmas? da ça?da? Özbeklerin evliliklerinin önemli özelliklerinden birisi. ?ki ki?inin birbirini be?enmesi, aile ko?ullar?n?n birbirine denk gelmesi ve kar?-koca e?itli?i ça?da? evlili?in temelini olu?turuyor.

  Özbekler hayat boyunca, do?ma, isim verme, ilk do?umu kutlama, be?i?e koyma, banyo yapma, sünnet, do?um günü ve cenaze gibi törenleri ya?ar.

  Son derece konuksever Özbekler, kendi ekonomik gücüne dayanarak en güzel ?eylerle konuklar? a??rlar. Özbekler ayn? zamanda kom?ularla olan ili?kilere önem verir. Özbekler genel olarak kendi pi?irdi?i koyun eti veya yeni icat etti?i yiyecekleri tad?na baks?n diye kom?ular?na ikram eder. Bayramlarda, genç Özbeklerin ya?l?lara hediye vermesi normal görünür. Kad?n ya?l?lara genellikle elbise kuma??, erkek ya?l?lara ise gömlek kuma?? ve bunlara ek olarak yiyecekler de hediye edilir.

  Yemeklerde ya?l?lar sayg? gösterilerek daha önemli yerlerde oturuyor. Kalabal?k ailelerde erkek ile kad?n ve çocuklar ayr? masalarda yemek yiyor. Eskiden birçok yeme?in elle yendi?i için insanlar yemek öncesi ve arkas?nda el y?kamal?yd?. Bugünlerde ço?u Özbek ailede art?k çubuk ve ka??k kullan?lmaya ba?lad?. Ancak baz? bölgelerde, özellikle çobanl?k bölgelerinde kad?n ve çocuklar yine elle yemek yiyorlar.

  Özbeklerde birçok sak?nca var. Bunlar aras?nda domuz etinin yenmesi ve "domuz" kelimesi bile söylenmesi kesinlikle yasakt?r. Ayr?ca bütün hayvanlar?n kanlar? içilmez, do?al olarak ölen evcil hayvanlar? ile e?ek ve kat?r etleri de yenilmez. Alkollü içki de yasak özellikle kad?nlar için. Ayr?ca yemekte ?apka ç?kartmak, konuklar önünde öksürmek, ba?kalar? önünde sümkürmek ve yüksek sesle konu?mak da ba?kalar?na sayg?s?z davran??lar olarak san?l?r.

  Özbeklerin yemek al??kanl???, Uygur dahil ?slamiyete inanan milliyetler oldu?u gibi dini inançtan çok etkilenir.

  ?slamiyete inananlar için, "Kuran-? Kerim", "kutsal e?ya"d?r. Müslümanlar hayat boyunca ?u be? ?art? yerine getirmeli: ?ehâdet etmek, namaz k?lmak, zekât vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir. Cami ve mezarlar da "kutsal yerler" olarak kabul ediliyor. Mezarlardan geçen insanlar tükürmez, hatta yak?nlarda tuvalet yapamaz.

  Özbekler, Orta Asya'da ya?ayanlar aras?nda ?slamiyet dinini erken kabul eden milliyetlerden birisi. Özbeklerin Xinjiang'daki çe?itli milliyetlerle aras?nda s?k? ekonomik ve kültürel temaslarda bulundu?u ve din, dil ve ya?am al??kanl??? bak?m?ndan Xinjiang'daki yerlilere çok yak?n oldu?u için, baz? Özbekler Xinjiang'a göçtükten sonra yerli toplum ve halka çabuk ve çok do?al olarak kayna?t?.

  Edebiyat---Özbekçe Uygurcaya çok yak?n. ?ki dilin telaffuz, kelimeler ve grammer bak?m?ndan yüzde 70-80'i hemen hemen ayn?. Yaz? konusunda, Özbekler tarihinde Türkçe, Uygurca, Arapça, Farsça, Ça?atayca kullanm?t?. Güney Xinjiang'?n köylerinde Uygurlarla bir arada ya?ayan Özbekler genel olarak Uygurca yaz?lar?n? kullan?yor. Kentlerde Uygur ve Hanlarla beraber ya?ayan Özbekler ise hem Uygurca, hem Çince kullan?yor. Çobanl?k bölgelerinde ya?ayan Özbekler, uzun zamand?r Kazaklarla beraber ya?ad??? için esas olarak Kazak dilini kullan?yor.

  Özbeklerin halk edebiyat?n?n önemli üsluplar? aras?nda, halk hikayesi, atasözü ve özdeyi?, efsane, k?sa ?iir ve destan, ?ark? ve f?kralar yer al?yor. Halk hikayesi ise tarih hikayesi, ya?am hikayesi, hayvan hikayesi, a?k hikayesi ve anekdot gibi kategorilere ayr?l?r. Zengin içerikli halk hikayesi, Özbeklerin iyimserli?i ve hayallerini gerçekle?tirmek için zorluklarla mücadele ve boyun e?meme ruhlar?n? yans?t?yor. Özbekler, ?iirlerle dü?ünce ve duygular?n? ifade etmeye çok yatk?n bir milliyet.

  Özbeklerin yaz?l? edebiyat? uzun geçmi?e sahip. Tarih, ço?rafya, ekonmi, kültürel ya?am, toplumsal örf ve adetler, felsefe ve din ile dil gibi unsurlar?n etkisiyle, Özbekler, edebiyat, özellikle klasik edebiyat konusunda, Türkçe grubuna mensup Uygurlarla birbirine kayna?arak etkile?iyor ve birbirinden ayr?lamaz durumda.

  Müzik ve dans--- Özbeklerin geleneksel müzi?i, folk müzi?i, klasik müzik ve dini müzik olmak üzere üç kategoriden olu?uyor. Folk ?ark?s?, folk müzi?inin önemli parças? olarak, folk çalg? müzi?i, folk dans müzi?i, folk rap müzi?i gibi di?er türlü folk müzikleri ve dev müzik "?e? Makam"(alt? makam anlam?na geliyor) gibi klasik müzik ve dini müzikle aras?nda s?k? ba?lant? var. Özbeklerin en ünlü ça?da? çalg?c?lar? ve bestecileri aras?nda Nesrullah•Hali, Pettercan, Möydin•Hoca ve Halis •A?urof yer al?yor. Özbek ?ark?lar? ritmik, ahenkli ve canl?. Temposu genel olarak h?zl?. Solo, Özbek ?ark?lar?n?n en önemli üslubudur. Bazen ?ark?c?lar kendi çalg? çalarak ?ark? söyler, bazen bir ki?i çalg? çalar, di?er bir ki?i ?ark? söyler.

  Özbeklere özgü çalg?lar aras?nda, niy (flüt ve klarnet), balamin (kaval), ko?ibalamin (obua), surnay (ah?ap zurna) ve kanay (korna) gibi nefesli çalg?lar; satar, aijek ve sklipka(keman) gibi telli çalg?lar, dutar, tambur, ravap, kalun, ve qiang (santur) gibi parmakla çal?nan çalg?lar ile dap (Çin'in el davulu), tef, naghara (folk davulu), dombra (alçak davul), ta? (ta? k?rp?nt?s?), sapayi, ku?uk(ah?ap ka??k) gibi vurmal? çalg?lar yer al?yor. Bunlar aras?nda dutar ve tambur, Özbeklerde en çok kullan?lan ve hemen hemen bütün Özbek ailelerde bulunabilen en yayg?n çalg?lar.

  Özbeklerin danslar? zarafet, de?i?ik ve ritimli özellikleriyle ün salar. Danslar ço?u zaman tek ki?i yapar. Dansç?lar h?zla dönerken iki kollar? hep bel yukar?nda hareket eder, hareketleri hafif ve nazik. Salamet Alim (19402007) ve Zeynep S?d?k (19282010), Xinjiang'da ya?ayan en tan?nm?? Özbek dansç?lardan ikisi.

  Me?rep, Özbek halk? aras?nda yayg?n olan dans ve ?ark?n?n birle?ti?i bir sanat biçimi. Bayramlarda, dü?ünlerde, hasat zaman?nda sonra veya yaz gecelerinde, insanlar bir araya toplan?p ?ark? söyler ve dans ederler. Bekâr gençler ise bu f?rsatla a?klar?n? ifade eder.

  Özbeklerin geleneksel bayramlar? aras?nda, Kurban Bayram? (Arapça Eid al-Adha'dan geliyor), Ramazan Bayram?, Nevruz Bayram? ("Bahar ya?muru günü" anlam?na gelen Farsça'dan kaynakland?. ?slami takvime göre her y?l?n üçüncü ay?n?n 21. günü, gece gündüz e?it olur)

  Kuvvet ve h?z sembolü olarak görülen at ve atla ilgili çe?itli e?lenceli faaliyetler Özbeklerin gözdesi konumunda. Özbeklerin çok sevdi?i di?er bir spor ise güre?. Uzun geçmi?e sahip güre?, Özbeklerde ku?aktan ku?a?a aktar?l?p geli?tirildikçe, bayram ve e?lenceli etkinliklerde yap?lan bir spor dal? haline geldi. Post oyunu, çobanl?k bölgesinde ya?ayan Özbeklerin at üzerinde yapt??? ?iddetli di?er bir spor.

  牵手长沙棋牌首页 上游棋牌app| 易发棋牌| 龙虎风云手机捕鱼下载| 996棋牌app| 壹柒游棋牌下载