• Haber

  "D??a aç?lmada ?srar eden Çin, gelece?e güvenle bakmam?z? sa?lad?"

  08.11.2018

  CIIE'ye kat?lan baz? üst düzey yetkililer, Cumhurba?kan? Xi Jinping'in Çin'in d??a aç?lmay? sürdürece?ini aç?klamas?n?n ortak kalk?nma mesaj? vermekle beraber uluslararas? toplumun gelece?e güvenle bakmas?n? sa?lad??? kanaatindeler.

  Çin Cumhurba?kan? Xi Jinping, Birinci Çin Uluslararas? ?thalat Fuar?'n?n (CIIE) aç?l???nda yapt??? konu?mada, Çin'in d??a aç?lan kap?s?n?n kapanmayaca??n? vurgulay?p ilerleyen dönemde bu yönde al?nacak tedbirleri aç?klayarak bir yol haritas? çizdi.

  Xi Jinping'in konu?mas?n? de?erlendiren fuar kat?l?mc?lar?, d??a aç?lmada ?srar eden Çin'in ortak kalk?nma mesaj? verdi?ini, bunun dünyaya daha fazla geli?me f?rsat? sa?layaca??n? ve uluslararas? toplumun küresel ekonominin gelece?ine güvenini artt?rd???n? belirttiler.

  Avrupa Birli?i Komisyonu'nun sa?l?k ve g?da güvenli?inden sorumlu üyesi Wytenis Andriukitis, Cumhurba?kan? Xi'nin konu?mas?nda verdi?i sinyalin heyecan verici oldu?una i?aret etti. Andriukitis, ticari korumac?l??a kar?? ç?kan Çin'in serbest ticaret ve çok tarafl? ticaret sistemini korudu?unu, AB'nin de bu konularda Çin'in görü?üne kat?ld???n? kaydetti.

  ?ngiltere Uluslararas? Ticaret Bakan? Liam Fox, Cumhurba?kan? Xi'nin konu?mas?nda Çin'in ithalat ve d?? yat?r?ma kap?lar?n? daha geni? açmas?yla ilgili önlemleri ayr?nt?l? olarak anlatt???n? hat?rlatarak, bunu olumlu de?erlendirdiklerini söyledi. Fox, "alt?n dönemi"nde iki ülke aras?ndaki ticaret ve yat?r?m i?birli?inin güçlendirilmesini umduklar?n?n alt?n? çizdi.

  Avustralya Ticaret, Turizm ve Yat?r?m Bakan? Simon Birmingham, Xi'nin konu?mas?nda geçen "telekomünikasyon, e?itim, sa?l?k ve kültür gibi alanlarda d??a aç?lma sürecinin h?zland?r?laca??" ifadesine dikkat çekerek, bu mesaj?n Avustralyal? i?letmeler için büyük ticari f?rsatlar anlam?na geldi?ini dile getirdi.

  牵手长沙棋牌首页 好运棋牌首页| 92棋牌app| 亲朋捕鱼首页| 陆良棋牌| 棋牌乐游戏大厅官网