• Politika

  Çin beyaz kitapla Xinjiang'daki de?i?imini anlatt?

  2015-09-24

  Çin Devlet Konseyi'ne ba?l? Bas?n Ofisi bugün “Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Çe?itli Etnik Gruplar?n E?itlik ve Dayan??ma ?çinde Kalk?nmalar?'” adl? beyaz kitap yay?mlad?.

  Beyaz kitapta, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin kurulu?undan bu yana geçen 60 y?l içinde ekonomik ve toplumsal kalk?nmada elde edilen ba?ar?lar ortaya kondu.

  Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Ba?kan? ?ükrü Çak?r, halen Xinjiang'da toplumun istikrarl? oldu?unu, toplumsal ilerlemelerin son derece göze çarp?c? oldu?unu belirtti.

  Çak?r, Xinjiang'da ekonomik ve toplumsal kalk?nman?n en h?zl? dönemde oldu?unu vurgulad?.

  Kitapta geçen 60 y?lda Xinjiang'da kaydedilen ba?ar?lar kapsaml? ?ekilde tan?t?ld?.

  Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Ba?kan? ?ükrü Çak?r bugün düzenlenen bas?n toplant?s?nda yapt??? konu?mada, 2014 y?l?nda Xinjiang'?n has?las?n?n 920 milyar yuan? geçerek 2013 y?l?na göre yüzde 10 artt???n? kaydederek, bunun ülke ortalamas?ndan yüksek oldu?una vurgu yapt?. 1955 y?l?na oranla Xinjiang'?n has?las?n?n 115 kat büyüdü?üne i?aret eden Çak?r, ?unlar? söyledi:

  “1980 y?l?ndan itibaren, yani reform ve d??a aç?lma politikas?n?n ilk uygulanmas?yla, Xinjiang'da teksil ürünleri tüketimi 24 kat artt?. 1955 y?l?nda ki?i ba??na dü?en et tüketim miktar? 1.5 kiloyken, ?imdiki bu rakam 21.6 kiloya ula?t?. Süt tüketimi 3.6 kilodan 28 kiloya geldi. Bunlar?n hepsi ya?am kalitesindeki de?i?ikliklerin kan?t?.”

  Çak?r ayr?ca, Xinjiang'da ortalam ömrün 60 sene önce 30 y?l? bile bulmad???n?, ?imdi ise 72 y?la vard???n?, 9 y?ll?k zorunlu e?itimin yayg?nla?t?r?ld???n?, özellikle Uygurlar?n yo?unlukta bulundu?u güney kesiminde ücretsiz zorunlu e?itimin 14 y?l? buldu?unu kaydetti.

  Çak?r, her 10 bin ki?i içinde üniversite okuyanlar?n say?s?n?n ayn? dönemde 4'ten 126'ya ula?t???n? da vurgulad?.

  60 y?lda Çin merkezi hükümetinin Xinjiang'a sa?lad??? mali yard?m?n 1.69 trilyon yuan? a?t???n?n belirtildi?i beyaz kitapta, farkl? dönemlerde devlet ve di?er eyaletlerin farkl? yöntemlerle Xinjiang'a yard?m elini uzatmas?n?n, Xinjiang'?n ekonomik ve toplumsal kalk?nmas?n? h?zland?ran güçlü motor haline geldi?ine i?aret edildi.

  Beyaz kitab?n “Dini ?nanç Özgürlü?ü'ne Sayg? Gösterilmesi ve Korunmas?” bölümünde, Xinjiang'da mevcut dini inançlar?n uyum içinde bir arada bulundu?u, müminler, ba?ka bir dine inananlar ve bir dine inanmayanlar?n birbirine sayg? ve anlay?? gösterdi?i, çe?itli etnik gruplar?n dini inanç özgürlü?ü hakk?na sahip oldu?u ifade edildi.

  Daha önce d?? bas?nda yer alan haberlerde ortaya at?lan dini inanç özgürlü?ünün k?s?tland??? iddilar? hakk?nda konu?an Çin Komünist Partisi (ÇKP) Xinjiang Komitesi Daimi Üyesi ?öket ?min, bölgede 24 bin 800'den fazla cami, 29 bin 300'ü a?k?n din görevlisi bulundu?unu belirtti.

  ?min, Xinjiang'daki a??r?c? ve yasad??? din faaliyetlerinin kararl?l?kla engellenece?ini vurgulayarak ?unlar? kaydetti:

  “Çe?itli etnik gruplara mensup halk, dini inanç özgürlü?ü haklar?na sahiptir. Normal diyanet faaliyetleri hukuk taraf?ndan korunmaktad?r. Herhangi bir birim, topluluk ve ki?i buna müdahale edemez. Bir yandan yasal dini faaliyetleri koruyoruz; di?er yandan a??r?c? ve yasad??? dini faaliyetlere kararl?l?kla kar?? ç?k?yoruz.”

  Toplumun uyumu ve istikrar?n?n yasalara göre korunmas? konusu da söz konusu kitapta yer buldu. Terör suçlar?n?n hukuk uyar?nca cezaland?r?ld???, çe?itli terör ve ?iddet örgütlerinin organizasyon a?amas?nda parçaland???n? dile getirildi.

  Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Ba?kan? ?ükrü Çak?r ise, Xinjiang'daki terör faaliyetlerine ve bölücü hareketlere dikkat çekerek ?öyle konu?tu:

  “Terör suçlar? insano?luna kar??d?r, topluma kar??d?r ve uygarl??a kar??d?r. ?imdiki dünyada bir habis tümördür. Ona yasalara göre kararl?l?kla darbe indirece?iz.”

  牵手长沙棋牌首页 赌大小单双软件下载| 洛克棋牌游戏首页| 手机赌钱推荐| 9658棋牌官网| 旺财电玩城